SRK-SF pracuje nad porozumieniem edukacyjnym między przedstawicielami sektora i uczelniami
13.09.2019

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. 12 września br. Animatorka Rady była gościem dorocznej Konferencji Katedr Finansów uczelni polskich, organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.

W poprowadzonym przez Animatorkę panelu nt. „Czy uczelnie i pracodawcy potrafią osiągać wspólne cele. Jak kształcić studentów dla trwałego zatrudnienia w gospodarce 4.0.” uczestniczyli: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW; Magdalena Legęć, Wiceprzewodnicząca SRK-DF; dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH; Piotr Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Paneliści zwrócili uwagę na zagrożenie, wynikające ze spadającej rangi działalności dydaktycznej na uczelniach. Nowa ustawa 2.0 może tę sytuację jeszcze pogorszyć. W tym kontekście za szczególnie ważne uznano działania nastawione na upowszechnienie kształcenia dualnego oraz przestawienie procesu kształcenia na proces uczenia się przez całe życie, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy procesu, tzn. uczelni, studentów i pracodawców. Ta zmiana jest potrzebna i nieuchronna, biorąc pod uwagę tempo transformacji środowiska pracy. Od tego zależy jakość kapitału ludzkiego w Polsce w nadchodzącej przyszłości.

Porozumienie edukacyjne doskonalące sposoby współpracy biznesu i uczelni powinno zostać podpisane do końca 2019 r. Rada dąży do tego, aby zapisy porozumienia były realne, skuteczne, priorytetowe oraz tworzące środowisko upowszechniających się dobrych praktyk.

Wykonanie: Faal.pl