3. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2017

SRK SF: wykorzystujemy najlepsze praktyki, diagnozujemy przyszłe potrzeby

Zgodnie z przyjętym Programem Działania, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego przystępuje do prac nad wnioskiem o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Rada przyjęła pozytywną ocenę Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB), opracowanej przez szeroką reprezentację sektora bankowego na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. W przekonaniu, że aktualna Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego jest wysokiej jakości i spełnia wymagania Polskiej Ramy Kwalifikacji i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  członkowie Rady postanowili rozpocząć proces, którego efektem ma być włączenie SRKB do ZSK. Do 18 października członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi doskonalące do aktualnego projektu Ramy.

Włączenie SRKB do ZSK będzie ważnym etapem zachęcania przedsiębiorstw i pracowników sektora do korzystania z dobrze pomyślanych, jasno opisanych i rzetelnie potwierdzonych kwalifikacji. W ten sposób Rada chce rozwijać dorobek sektora w zakresie kwalifikacji i tworzyć rozwiązania, które zwiększą skalę jego wykorzystania.

Ważnym wyznacznikiem dalszych działań Rady będą rezultaty prowadzonego aktualnie sektorowego badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”. Badanie ma dać diagnozę przyszłych potrzeb kompetencyjnych sektora. Rada będzie rekomendować rozwiązania dla wypełnienia zdiagnozowanych potrzeb. Wysoka reprezentatywność Rady i udział przedstawicieli różnych typów organizacji stwarza wyjątkową szansę dla skuteczności działań Rady. Pomagajmy się rozwijać – firmom i ludziom przez całe życie!

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...