15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje.

W programie debaty znalazły się trzy prezentacje:

  • „Jest i będzie inaczej i jak się tym cieszyć?”, pokazująca jak zmieniła się nasza rzeczywistość w dobie koronawirusa w różnych obszarach życia,
  • „Przemiana pracy w sektorze bankowym. Transformacja cyfrowa i koronawirus”, pokazująca zmiany w środowisku pracy na przykładzie sektora finansowego,
  • dwuczęściowa prezentacja mBanku: „Jak przenieśliśmy działania rozwojowe do świata wirtualnego” oraz „Wydział Rekrutacji i Mobilności Wewnętrznej w nowej rzeczywistości”, pokazująca praktyczne rozwiązania przyjęte w Banku w reakcji na epidemię w obszarze rozwojowym i rekrutacyjnym.

W debacie panelowej pod hasłem: „Praca w czasie pandemii. Rachunek zysków i strat” głos zabrali członkowie Rady oraz zaproszeni goście.

W debacie padło wiele wartościowych opinii, spostrzeżeń oraz rekomendacji. Oto kilka z nich:

  • Przed nami wypracowanie optymalnego modelu pracy zdalnej, która oznacza przenikanie życia zawodowego i prywatnego, i wymaga zaadresowania ryzyk i ograniczeń z tym związanych. Praca zdalna wymaga nowych kompetencji, zarówno z zakresu wykorzystywania technologii w pracy, jak i umiejętności współpracy w zespołach rozproszonych. Szczególną rolę do odegrania mają tutaj menadżerowie średniego szczebla, którzy wymagają wsparcia w ich nowej formule zarządzania zespołami na odległość. Jest ważne, aby wykorzystując pracę zdalną, zapobiegać ryzyku tworzenia swoistych silosów, pomiędzy zespołami pracującymi wymiennie i przy ograniczonym kontakcie bezpośrednim pracowników. W tym kontekście nowego znaczenia nabiera uważność i kompetencje miękkie.
  • Potrzebne są działania organów rządu i państwa, które zabezpieczą sektor przed ryzykiem kryzysu finansowego i umożliwią kontynuację procesu kredytowania i finansowania gospodarki i obywateli przez sektor. Jest to ważny element budowania strategii wychodzenia z poważnych zagrożeń gospodarczych wynikających z epidemii koronawirusa. W tym kontekście ważny jest też przegląd i aktualizacja rozwiązań prawnych i regulacyjnych, które powinny być dopasowane do zmienionego obrazu funkcjonowania firm i potrzeb klientów. Regulacje powinny umożliwiać tworzenie nowych modeli biznesowych i udrażniać obieg pieniądza w gospodarce. Potrzebne są nowe, dobre procedury funkcjonowania, oparte na wspólnie wypracowanych standardach rynkowych, wspierane rozsądnymi regulacjami.
  • Ważnym wyzwaniem, w które angażować się będzie Rada, jest wypracowanie nowego modelu/standardu UCZENIA SIĘ, z wykorzystaniem technologii. Nowy proces wymaga nowych kompetencji i nowej postawy aktywnego zaangażowania się uczących się. Potrzebne są nowe inwestycje w proces uczenia się, z wykorzystaniem rozwiązań synchronicznych (w czasie rzeczywistym, on-line) i asynchronicznych (off-line). Nowy jakościowy model uczenia się otwiera nowe możliwości i potencjał do większej skali działań szkoleniowych, ze względu m.in. na ograniczenie kosztów organizacyjnych, dojazdów i łatwiejsze łączenie pracy i uczenia się. Dla nowego procesu uczenia się istotny jest także proces oduczania się. Jest bardzo ważne, aby jak największe grono pracowników sektora mogło uczestniczyć w nowo tworzonych możliwościach. W przeciwnym razie będzie materializować się ryzyko kompetencyjnego, a w ślad za tym zawodowego wykluczenia. Rada będzie platformą wymiany doświadczeń i ekspertyzy w tym obszarze, wykorzystując m.in. wyniki prowadzonych badań, w tym Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz zaplanowanego badania w obszarze pokowidowej transformacji środowiska pracy w sektorze.