5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jako drzwi do nowej formy kształcenia wyższego. Rekomendacje niezbędnych modyfikacji istniejącego podejścia

Uczenie się przez całe życie

Ważne dla rynku kwalifikacji w Polsce zagadnienie 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji zaprezentowali na forum SRK SF: Prof. Jerzy Woźnicki , Pani Katarzyna Trawińska-Konador oraz Pan Marcin Dokowicz.

Aktualnie poziom 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji został zdefiniowany jako poziom kształcenia specjalistycznego w ramach kształcenia wyższego, jednak poza systemem studiów (poziom powyżej matury i równocześnie poniżej tytułu licencjata). To oznacza szereg ograniczeń w korzyściach dla kandydatów i posiadaczy kwalifikacji oraz samego procesu kształcenia na tym poziomie (m.in. brak dostępu do publicznego finansowania, brak wymagań w zakresie zapewnienia jakości, tytuł dyplomowanego specjalisty nie jest dyplomem uczelnianym, kwalifikacje 5. poziomu mogą prowadzić tylko uczelnie zawodowe etc.).

Przedstawiona propozycja modyfikacji podejścia i zmiany statusu kwalifikacji 5. Poziomu PRK zasadza się na włączeniu kwalifikacji tego poziomu do systemu studiów jako części nauki na poziomie licencjata. W prezentacji wskazano propozycje zmian konkretnych zapisów w ustawie o oświacie, m.in. dot. wymogów formalnych, które muszą spełnić uczelnie i kandydaci na studia, a także konsekwencje włączenia tego typu kształcenia, nazwanego „studiami krótkiego cyklu”, do systemu studiów.

Ważne jest także poszerzenie dostępu do kształcenia na poziomie 5. PRK dla uczelni akademickich. Poziom 5. może być dobrym obszarem współpracy pomiędzy uczelniami i pracodawcami, wpisując się w obszar zainteresowań Rady.

W uzupełnieniu do prezentacji nt. 5 poziomu PRK przekazano istotną informację dotyczącą kwalifikacji regulowanych w kontekście Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Istniejący wymóg przeglądu kwalifikacji uregulowanych, który zgodnie z Ustawą o ZSK powinien zostać dokonany przez Ministrów Właściwych do końca 2021, pozostaje w większości ministerstw niezrealizowany. Decyzję w tej sprawie podjęły 3 ministerstwa, wydając decyzję o niewłączaniu kwalifikacji regulowanych do ZSK. Jednocześnie zapowiedziano nowelizację Ustawy o ZSK, w której zapisy dotyczące zobowiązania ministrów właściwych do odpowiednich decyzji zostaną wzmocnione.