PANDEMIA COVID-19 A PRZYSZŁOŚĆ PRACY W SEKTORZE FINANSOWYM PODSUMOWANIE NAJNOWSZEGO BADANIA RADY

Badania Rady SRK-SF

Raport „Przyszłość pracy w sektorze finansowym” to rezultat specjalnej inicjatywy badawczej SRK SF w 2020 jako odpowiedź na potrzebę rozpoznania szokowych zmian w sposobie pracy w sektorze finansowych, wywołanych pandemią koronawirusa. Projekt polegał na badaniu ilościowym i jakościowym, zaprojektowanym i zrealizowanym przez zespół DELab Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie i we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Ankieta została przeprowadzona w październiku i listopadzie 2020 r. wśród pracowników sektora finansowego. 172 respondentów odpowiedziało na pytania z zakresu transformacji cyfrowej w sektorze finansowym, pracy zdalnej, automatyzacji zadań, kompetencji, szkoleń i zmian zachodzących w czasie pandemii COVID-19. Ważną częścią projektu było przeprowadzenie 37 wywiadów przeprowadzonych z bardzo różnorodną grupą menadżerów i pracowników sektora finansowego, co dało reprezentatywny obraz opinii na temat aktualnego stanu sektora w obszarze pracy i uczenia się.

Wśród najważniejszych wniosków i prognoz warto wymienić:

  • Zintensyfikowanie procesów automatyzacji zadań i stanowisk
  • Zmiana formy wykonywanej pracy na pracę zdalną i hybrydową, i wynikająca z tych zmian konieczność zdobycia/uzupełnienia kompetencji osobistych i cyfrowych
  • Szkolenie pracowników w sposób zindywidualizowany, wykorzystujący przewagę komparatywną pracowników, a nie – jak dzieje się to teraz – kształcenie wszystkich zatrudnionych na różnych szczeblach według tego samego schematu/programu
  • Implementacja rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji do realizacji bieżących zadań (także na stanowiskach dotychczas „odpornych” na współpracę z AI).
  • Datafikacja i docenienie potencjału procesowania dużych korpusów danych.
  • Personalizacja rozumiana dwojako: jako precyzyjne dopasowanie oferty produktowej do oczekiwań i potrzeb klientów, ale też skrojenie na miarę systemu szkoleń i programów wsparcia pracowników, na których w dużej mierze opierać się będzie sukces (lub porażka) transformacji cyfrowej firmy.
  • Zmiana organizacyjna wewnątrz firmy, m.in. wypłaszczenie struktury, przejście na rozwiązania zwinne (agile).
  • Cyfrowa prekaryzacja stanowisk dotychczas pewnych i bezpiecznych – pracy tzw. „białych kołnierzyków”, czyli kadry średniego szczebla. To novum transformacji w sektorze bankowym, które może doprowadzić do prawdziwej rewolucji w strukturze zatrudnienia.

W styczniu 2021 r. będzie dostępna pełna wersja raportu online.