Regulamin Rady

REGULAMIN
Sektorowej Rady ds. Kompetencji
Sektora Finansowego

§ 1

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego (dalej Rada) działa w ramach projektu Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy UDA-POWR.02.12.00-00-0001/16-00 z dnia 3 listopada 2016 r. (dalej Projekt) i niniejszego Regulaminu. Nadzór nad prawidłowością realizacji umowy, w tym rozliczeń finansowych, sprawuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 2

1. Celami Rady są w szczególności:

 • Rozwój współpracy interesariuszy sektora finansowego w zakresie lepszego dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców,
 • Działanie na rzecz zwiększenia jakości i transparentności kompetencji i kwalifikacji potrzebnych dla sektora finansowego, dla wzmocnienia bezpieczeństwa i zaufania w sektorze,
 • Inicjowanie nowych standardów kwalifikacyjnych w odpowiedzi na trendy rozwojowe, z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych,
 • Upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie.

2. Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 • Rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym,
 • Współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych, służących integrowaniu działań sektora edukacji i pracodawców,
 • Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze finansowym,
 • Identyfikację potrzeb tworzenia i rozwoju sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji potrzebnych dla sektora finansowego,
 • Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
 • Przekazywanie informacji nt. potrzeb sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych, dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

§ 3

1. Członkami Rady mogą być przedstawiciele przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym (pracodawców), instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora, a także instytucji pełniących funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i organizacji branżowych, związków zawodowych działających w sektorze i innych podmiotów ważnych z punktu widzenia działalności Rady.

2. Członkami założycielami Rady stają się przedstawiciele podmiotów, o których mowa w ust. 1, którzy podpisali Deklarację Założycielską Rady lub potwierdzili udział w pracach Rady przed pierwszym Posiedzeniem Plenarnym Rady.

3. Propozycje rozszerzenia składu Rady mogą być zgłaszane przez członków lub przedkładane przez Prezydium Rady, z uwzględnieniem zasady reprezentatywności składu Rady dla struktury sektora. Decyzja o zaproszeniu nowej instytucji do Rady będzie podejmowana na Posiedzeniu Plenarnym.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1, uzyskują lub tracą reprezentację w Radzie poprzez złożenie odpowiedniej pisemnej deklaracji.

5. W sytuacjach wyjątkowych Rada może wykluczyć konkretną instytucję z bycia reprezentowaną w Radzie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Posiedzenie Plenarne Rady.

6. Członek Rady bierze udział w działalności Rady osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie pełnomocnika. Instytucja reprezentowana w Radzie może odwołać swojego przedstawiciela, będącego członkiem Rady i wyznaczyć na jego miejsce inną osobę – kandydata na członka Rady.

7. Członek Rady bierze udział w działalności Rady nieodpłatnie.

8. W szczególnych okolicznościach Prezydium Rady może wystąpić do instytucji reprezentowanej w Radzie o wyłonienie nowego przedstawiciela – kandydata na członka Rady.

9. Rada liczy od 20 do 40 członków.

10. Kandydaci na członków Rady, wyłonieni w trybie opisanym w § 3 ust. 3-4 i 8, są zgłaszani przez Sekretariat Rady do ministra właściwego do spraw gospodarki, za pośrednictwem Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje członków Rady na wniosek Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady również na jego wniosek.

§ 4

1. Członkowie Rady mają prawo:

 • zgłaszać kandydatów do wybieralnych organów i wybierać ich członków,
 • zgłaszać na piśmie opinie, wnioski i postulaty do organów Rady,
 • uzyskiwać bieżące informacje o działaniach podejmowanych przez Prezydium Rady.

2. Członkowie Rady mają obowiązek:

 • postępować zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • brać czynny udział w pracach Rady,
 • popierać cele i przedsięwzięcia Rady,
 • nie podejmować działań sprzecznych z celami Rady.

§ 5

1. Prezydium Rady może podjąć decyzję o nadaniu statusu członka-obserwatora przedstawicielowi podmiotu reprezentowanego lub niereprezentowanego w Radzie oraz statusu Partnera Współpracującego podmiotowi niereprezentowanemu w Radzie.

2. W stosunku do członków-obserwatorów i Podmiotów Współpracujących nie stosuje się zapisów § 2 ust. 10-11 Regulaminu.

3. Członek-obserwator to osoba reprezentująca dany podmiot w Radzie, mająca prawo do udziału w Posiedzeniach Plenarnych Rady i posiedzeniach komitetów Rady, z głosem doradczym.

4. Partner Współpracujący to podmiot, który wspiera działania Rady, uczestniczy w konsultacjach i ma dostęp do zasobów informacyjnych Rady.

§ 6

1. Organami Rady są:

 1. Posiedzenie Plenarne Rady,
 2. Prezydium Rady,
 3. Przewodniczący Rady.

2. Każdy przedstawiciel biorący udział w pracach Rady dysponuje jednym głosem na Posiedzeniu Plenarnym.

3. Pierwsza Kadencja organów Rady trwa 2 lata. Kolejne kadencje są 3-letnie i rozpoczynają się od dnia pierwszego zebrania wybranego składu organu. Po upływie kadencji, do czasu powołania nowego składu, organ Rady działa w składzie dotychczasowym.

4. Organy kolegialne Rady mogą uchwalić regulaminy, określające zasady ich postępowania.

5. Co roku, na Posiedzeniu Plenarnym Rada przyjmuje Ramowy Plan Pracy Rady na kolejny rok. Plan przyjmowany jest zwykłą większością głosów.

6. Z posiedzeń organów kolegialnych Rady sporządzane są protokoły. Protokoły są zatwierdzane przez Posiedzenie Plenarne Rady, na kolejnym posiedzeniu, zwykłą większością głosów.

§ 7

1. Posiedzenia Plenarne Rady zwołuje Przewodniczący Rady:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Prezydium Rady,
 3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli.

2. W uzasadnionych przypadkach Posiedzenie Plenarne Rady może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady.

3. Posiedzenia Plenarne Rady odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Dla ważności uchwał organów kolegialnych Rady wymagana jest zwykła większość głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. Rada może podejmować decyzje, w tym uchwały, korespondencyjnie, w tym z użyciem środków elektronicznych, w trybie tryb obiegowym.

5. W Posiedzeniach Plenarnych Rady mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby spoza jej składu, zapraszane przez Prezydium Rady.

§ 8

1. W skład Prezydium Rady wchodzą Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących oraz Animator Rady, ustanowiony w ramach Projektu i wskazany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości.

2. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady powołuje i odwołuje Posiedzenie Plenarne Rady.

3. Do zadań Prezydium Rady należy kierowanie jej pracami, przygotowywanie projektów uchwał, planów pracy i sprawozdań z działalności Rady, wykonywanie uchwał Posiedzenia Plenarnego Rady.

§ 9

Przewodniczący Rady zwołuje Posiedzenia Plenarne Rady i zebrania Prezydium Rady, przewodniczy tym zebraniom, kieruje bieżącą pracą Rady oraz reprezentuje Radę na zewnątrz. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady jego obowiązki pełni jeden z Wiceprzewodniczących.

§ 10

1. Dla wykonywania zadań wymienionych w § 2 mogą być tworzone w Radzie, na podstawie uchwały Posiedzenia Plenarnego Rady – doraźne lub stałe – komitety.

2. Stałym Komitetem Rady jest Komitet Ewaluacyjny. Zadaniem Komitetu jest monitorowanie jakości pracy Rady, raportowanie wyników oceny oraz formułowanie wniosków doskonalących dla działalności Rady.

3. Składy osobowe komitetów powoływane są przez Plenarne Posiedzenie Rady.

4. Dla operacyjnego wykonywania zadań wymienionych w § 2 mogą być powoływane grupy robocze i współpracujący eksperci.

5. Składy osobowe grup roboczych i współpracujący eksperci powoływani są przez Prezydium Rady.

6. W składzie grup roboczych Rady i w roli współpracujących ekspertów mogą występować osoby, które nie są Członkami Rady.

7. Członkowie grup roboczych i współpracujący eksperci z jasno sprecyzowanymi celami i terminami zadań mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie decyzji Prezydium Rady. Sekretariat Rady raportuje do Prezydium Rady wykonanie zadań, powierzonych członkom grup roboczych i współpracującym ekspertom.

§ 11

Bieżącą obsługę prac Rady zapewnia Sekretariat Rady, prowadzony przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości, który jest Wykonawcą Projektu. Sekretariat Rady m.in. gromadzi i przechowuje dokumentację z prac Rady oraz prowadzi listę członków Rady.

§ 12

Koszty funkcjonowania Rady są pokrywane z budżetu Projektu, którego Wykonawcą jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio ogólne przepisy prawa.