SRK-SF pracuje nad porozumieniem edukacyjnym między przedstawicielami sektora i uczelniami

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego pracuje nad przygotowaniem porozumienia edukacyjnego pomiędzy przedstawicielami sektora i uczelniami, które ma służyć lepszemu dopasowaniu kompetencji absolwentów do potrzeb pracodawców. 12 września br. Animatorka Rady była gościem dorocznej Konferencji Katedr Finansów uczelni polskich, organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW.

W poprowadzonym przez Animatorkę panelu nt. „Czy uczelnie i pracodawcy potrafią osiągać wspólne cele. Jak kształcić studentów dla trwałego zatrudnienia w gospodarce 4.0.” uczestniczyli: dr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, prof. SGGW; Magdalena Legęć, Wiceprzewodnicząca SRK-DF; dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH; Piotr Pokorny, Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego.

Paneliści zwrócili uwagę na zagrożenie, wynikające ze spadającej rangi działalności dydaktycznej na uczelniach. Nowa ustawa 2.0 może tę sytuację jeszcze pogorszyć. W tym kontekście za szczególnie ważne uznano działania nastawione na upowszechnienie kształcenia dualnego oraz przestawienie procesu kształcenia na proces uczenia się przez całe życie, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy procesu, tzn. uczelni, studentów i pracodawców. Ta zmiana jest potrzebna i nieuchronna, biorąc pod uwagę tempo transformacji środowiska pracy. Od tego zależy jakość kapitału ludzkiego w Polsce w nadchodzącej przyszłości.

Porozumienie edukacyjne doskonalące sposoby współpracy biznesu i uczelni powinno zostać podpisane do końca 2019 r. Rada dąży do tego, aby zapisy porozumienia były realne, skuteczne, priorytetowe oraz tworzące środowisko upowszechniających się dobrych praktyk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *