Starzenie się społeczeństw – wyzwania dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+ (raport PARP)

Starzenie się społeczeństw – wyzwania dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+ (raport PARP) - luty 2021 - Okładka

Prawie co piąta osoba (19,4%) w Unii Europejskiej ma 65 lat i więcej – to blisko 100 mln ludzi! Problem starzenia się społeczeństwa i jego konsekwencje dotyczą również Polski. Z prognoz demograficznych GUS wynika, że w 2050 roku udział osób w wieku produkcyjnym w populacji Polski wyniesie 57%, w wieku powyżej 65. roku życia – aż 32,7%, natomiast w wieku przedprodukcyjnym – niecałe 11%.

W 2021 roku coraz ważniejszym wyzwaniem dla rządów krajowych staje się aktywna polityka, której celem jest wsparcie osób 50+, aby jak najdłużej pozostawały czynne zawodowo. Konieczny jest rozwój instrumentów i narzędzi, które umożliwią zatrzymywanie tej grupy pracowników na rynku pracy.

Tematyka ta jest też bliska Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Finanse jako kreatorowi ważnych inicjatyw branżowych w obszarze kompetencji i kwalifikacji.

Dowiedz się więcej – zapoznaj się z raportem PARP!