Trzecie posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

2 czerwca 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz trzeci odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział niemal 30 członków Rady, członkowie obserwatorzy z Ministerstwa Finansów i „Solidarności”, zaproszeni goście z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Alterum. 

Jednym z poruszanych tematów była kwestia uwzględnienia etyki, zaufania i kompetencji społecznych w pracach komitetów funkcjonujących w ramach Rady. Są to na tyle istotne zagadnienia, że warto im poświęcić odrębny punkt w posiedzeniach plenarnych, a także zadbać o to, aby w każdym działaniu Rady był brany pod uwagę ten aspekt.

Podczas posiedzenia została zaprezentowana Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB), jako baza do dyskusji na kolejnych posiedzeniach na temat ewentualnego wystąpienia do właściwego ministra o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w świetle zadań Rady.

Zaprezentowano też program pierwszej dorocznej konferencji SRK SF, która jest zaplanowana na 20 czerwca br., pod hasłem  „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”.  Przed sektorem wielka zmiana transformacyjna,  wynikająca z procesów regulacyjnych, cyfryzacyjnych, demograficznych i in. Za tą zmianą idą nowe potrzeby kompetencyjne pracowników. O tym będziemy debatować podczas konferencji.

Ostatnim, istotnym punktem programu było omówienie stanu prac nad sektorowym badaniem Bilans Kapitału Ludzkiego (SBKL). Badanie zostanie zainaugurowane w trakcie czerwcowej konferencji. 

Na konferencję można rejestrować się pod linkiem alebank.pl/SRK. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.