9. posiedzenie plenarne SRK SF

18 grudnia 2018 po raz dziewiąty i ostatni w tym roku odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Koniec roku jest czasem podsumowań i planów na przyszłość, zatem satysfakcją stwierdziliśmy 100-procentową realizację Ramowego Planu Pracy Rady na 2018 i  Uchwałą Rady przyjęliśmy plan działań na rok kolejny. Jednym z istotnych zadań zaplanowanych na rok 2019 jest podpisanie pierwszego porozumienia sektorowego pomiędzy podmiotami kształcącymi i pracodawcami, służącego lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb rynku pracy.

W wyniku dwóch sesji warsztatowych, poprzedzających grudniowe posiedzenie, powstała lista inicjatyw, bazujących na wynikach branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego. Z tej listy, na podstawie rekomendacji Prezydium SRK SF, członkowie Rady wydyskutowali i przyjęli priorytety, którymi Rada zajmie się w pierwszej kolejności. Priorytetowe inicjatywy pochodzą z obszarów: pracownik vs. technologie cyfrowe, uczenie się przez całe życie, potencjał pracowników 50+. 

Na posiedzeniu gościliśmy przedstawicieli firmy konsultingowej EY, którzy zaprezentowali wyniki badania dotyczącego sektorowej ramy kwalifikacji w sektorze finansowym. Jednym z wniosków z badania jest potrzeba szerszego rozpropagowania tematyki Ram Kwalifikacji wśród jak najszerszego grona podmiotów, instytucji oraz osób, które chcemy uczynić ambasadorami Ramy. Więcej materiałów na ten temat wkrótce.