Deklaracja Założycielska

Europa, a wraz z nią Polska, tworzą nowy, transparentny i uporządkowany system kwalifikacji, który ułatwia komunikację uczestników rynku pracy i pomaga realizować ideę uczenia się przez całe życie dla zatrudnienia. Kluczowe dla tego procesu narzędzia to: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji. System jest aktualnie wdrażany w Polsce na podstawie ustawy uchwalonej przez Sejm 22 grudnia 2015 r. Wprowadza się rozwiązania urzędowe,  tworząc jednocześnie możliwości dla  inicjatyw branżowych.

Ważnym rozwinięciem tego kierunku działań jest uruchomiony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości projekt powołania i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Sektor finansowy podjął wyzwanie i został wybrany w postępowaniu konkursowym PARP do grona pierwszych sześciu sektorów, w których powstaną sektorowe rady ds. kompetencji.

W tych warunkach przed sektorem finansowym, indywidualnie i zbiorowo, otwiera się realna szansa wyjścia z inicjatywą i zaproponowania elastycznego, zgodnego z potrzebami biznesu budowania i potwierdzania kompetencji pracowników w ich kluczowych rolach zawodowych. Uważamy, że inwestycja w nową jakość profesjonalnych standardów zawodowych bankowców i finansistów jest wyzwaniem czasu, ale także zobowiązaniem wobec przyszłości – przyszłości pracowników, organizacji i społeczności rynku finansowego jako całości. Utworzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego jest ważnym krokiem w tym kierunku.

W przekonaniu, że dobrze dopasowane i potwierdzone kompetencje i kwalifikacje pracowników sektora finansowego:

  • podnoszą bezpieczeństwo sektora i zaufanie klientów,
  • wzmacniają transparentność i jakość usług finansowych dla klientów,
  • pomagają budować relacje powiernicze pomiędzy doradcą finansowym i klientem, 
  • umożliwiają skuteczniejsze  przygotowanie się instytucji finansowych  do  nowych trendów rynkowych i nowych regulacji,
  • podnoszą konkurencyjność polskiego sektora i kadry polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim,

popieramy inicjatywę utworzenia Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego i przystępujemy do Rady jako członkowie założyciele.

W naszej aktywności będziemy koncentrować się na wspieraniu rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniających się usług finansowych.  Do najważniejszych celów Rady należeć będzie:

  • Włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz wybranych kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co zapewni jednocześnie powiązanie polskich kwalifikacji sektorowych z rynkiem europejskim,
  • Prowadzenie prac badawczych i analitycznych w zakresie potrzeb kompetencyjnych sektora jako podstawa dla podejmowania nowych inicjatyw,
  • Inicjowanie i wspieranie opracowania nowych standardów sektorowych, w tym kwalifikacji, w odpowiedzi na nowe trendy rozwojowe, z uwzględnieniem  zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych,
  • Rozwój współpracy sektorowej wszystkich interesariuszy służącej skróceniu  czasu reakcji oferty edukacyjnej i szkoleniowej na nowo pojawiające się potrzeby kompetencyjne sektora,
  • Działanie na rzecz zwiększenia perspektyw rozwojowych młodych pracowników, którzy skorzystają z uporządkowania, większej transparentności oraz porównywalności  kwalifikacji, w tym w wymiarze międzynarodowym.