O projekcie

Projekt „Powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

Numer projektu: POWR.02.12.00-00-0001/16)

CELE PROJEKTU:

  • Rozwój współpracy interesariuszy sektora finansowego w zakresie lepszego dostosowania kompetencji pracowników do potrzeb pracodawców
  • Działanie na rzecz zwiększenia jakości i transparentności kompetencji i kwalifikacji potrzebnych dla sektora finansowego,  dla wzmocnienia bezpieczeństwa i zaufania w sektorze
  • Inicjowanie nowych standardów kwalifikacyjnych w odpowiedzi na trendy rozwojowe, z uwzględnieniem zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych
  • Upowszechnianie i wspieranie rozwiązań służących uczeniu się przez całe życie.

Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

  • Rekomendowanie rozwiązań i zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym,
  • Współpracę w zakresie porozumień edukacyjnych, służących integrowaniu działań sektora edukacji i pracodawców,
  • Określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze finansowym,
  • Identyfikację potrzeb tworzenia i rozwoju sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji potrzebnych dla sektora finansowego,
  • Przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,
  • Przekazywanie informacji nt. potrzeb sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych, dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

 

Termin realizacji projektu: 1 września 2016 – 28 września 2023
Lider Projektu: Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Partnerzy Projektu: Związek Banków Polskich, Polska Izba Ubezpieczeń
Całkowita wartość projektu: 2 653 674,32 PLN
Kwota dofinansowania: 2 653 674,32 PLN
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 2 236 516,72 PLN
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 417 157,60 PLN