17. Posiedzenie SRK Finanse online

Posiedzenie SRK Finanse online

15 grudnia 2020 r. odbyło się ostatnie w tym roku, zdalne posiedzenie plenarne SRK SF, poświęcone podsumowaniu tego szczególnego roku działania Rady i przyjęciu Planu Działania Rady na 2021.

Członkowie zgodnie uznali, że Rada sprawnie przeszła na zdalny tryb funkcjonowania. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane posiedzenia Rady, w tym specjalne czerwcowe, otwarte posiedzenie Rady, które było pierwszą platformą wymiany doświadczeń w zakresie pracy i nauki w trakcie pandemii. Za bardzo cenne uznano podjętą inicjatywę badawczą, opisaną wyżej.

Szczególnie wysoko oceniono doroczną Konferencję SRK Finanse w formule online, która zgromadziła bardzo szerokie grono przedstawicieli firm, instytucji i organizacji sektora oraz środowiska akademickiego.

W 2021 kluczowym projektem Rady będzie dokończenie drugiego badania Branżowego Bilansu Kapitału Ludzkiego, które ma dostarczyć ważnych rekomendacji w zakresie skutecznej współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem dla optymalnego przygotowania studentów do pracy w sektorze i podnoszenia atrakcyjności pracy w sektorze dla młodego pokolenia.