Niebawem start projektu „Akademia kompetencji sektora finansowego”

Akademia kompetencji sektora finansowego - SRK Finanse

Projekt „Akademia kompetencji sektora finansowego”, czyli szkolenia z kolejnej  rekomendacji SRK Finanse, uzyskał dofinansowanie w ramach II rundy konkursu „Kompetencje dla Sektorów 2” i będzie realizowany do 31.05.2023 r. Operatorem projektu jest Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Zgodnie z treścią umowy, Operator będzie rekrutował mikro-, małych, średnich przedsiębiorców działających w oparciu o wpis PKD:

  • K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

W ramach podpisanej umowy wartość projektu wynosi 1 667 213,40 zł netto, natomiast kwota udzielonego dofinansowania to 1 420 220,40 zł.

Łącznie Operator udzieli dofinansowania do kosztu usług szkoleniowych i doradczych do wysokości 5 916 zł (netto) na jednego pracownika. Szacuje się, że kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wyniesie około 11 761,57 zł (netto).

Do udziału w projekcie firmy będą mogły zgłaszać pracowników, którzy wpisują się w definicję pracownika o której mowa w art. 3 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i wykonujących pracę na rzecz przedsiębiorcy, tj.:

  • Pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.2);
  • Pracowników tymczasowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);
  • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy;
  • właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
  • wspólnika, w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Przedsiębiorcy biorący udział we wsparciu w ramach projektu będą zobowiązani do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wartości usług szkoleniowych i/lub doradczych.

Główną formą wsparcia jest refundacja. Niemniej jednak, w okresie prowadzenia przez PARP działań mających na celu zwalczanie negatywnych skutków pandemii COVID-19 przedsiębiorca biorący udział w projekcie mogą uzgodnić skorzystanie z alternatywnego sposobu rozliczenia usługi rozwojowej, na podstawie którego po zakończeniu usługi i otrzymaniu faktury od firmy szkoleniowej, przedsiębiorca zwróci się do Operatora z prośbą o wypłatę maksymalnie 50% kosztu usługi rozwojowej netto w formie zaliczki.

Jak wziąć udział w szkoleniach i doradztwie?

  • Należy zgłosić się do Operatora za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego dostępnego na stronie PARP

Upublicznienie formularza nastąpi najprawdopodobniej do 31 lipca 2021 r.

  • Należy przekazać Operatorowi wymagane dokumenty (Operator zweryfikuje możliwość udziału w projekcie na podstawie dokumentów rekrutacyjnych przekazanych do wypełnienia na wskazany w nim adres e-mail).
  • Przedsiębiorca po pozytywnej weryfikacji określa potrzeby edukacyjne wynikające z rekomendacji nadzwyczajnej Sektorowej Rady ds. Kompetencji.
  • Przedsiębiorca samodzielnie lub przy wsparciu Operatora wybiera usługi rozwojowe, które będą odpowiadać na potrzeby przedsiębiorstwa i jego pracowników. W przypadku braku usługi w BUR można wybrać usługi poza Bazą.

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny na pracownika dla usługi rozwojowej została określona przez PARP dla każdego z projektów Operatorskich i w Państwa przypadku wynosić będzie:

Nazwa usługi rozwojowej wspierającej zdobycie kompetencji, kwalifikacjiMaksymalna kwota (netto) dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej na pracownika
– Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej (stacjonarne);
– Budowanie i rozwój współpracy z klientem banku spółdzielczego, firmy pośrednictwa finansowego;
– Zwinne zarządzanie projektami w banku spółdzielczym;
– Prowadzenie restrukturyzacji kredytowej klienta banku spółdzielczego w sytuacji trudnej;
– Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego dla klienta (stacjonarne)
100 PLN
– Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowej (e[1]learning);
– Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP (stacjonarne)
68 PLN
– Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E / Dyplomowany pracownik bankowy;
– Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych;
– Ochrona danych osobowych w działalności bankowej, rola i odpowiedzialność administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych, w tym zarządzanie ryzykiem naruszeń w przedmiotowym zakresie (e-learning)
51 PLN
– Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA  (stacjonarne);
– Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych (stacjonarne);
– Zarządzanie ryzykami teleinformatycznymi w świetle najnowszych regulacji europejskich i polskich: Wytyczne EBA dot. ryzyka ICT oraz bezpieczeństwa (EBA, 2019);
– Stosowanie podstawowych zasad zrównoważonego finansowania ESG w praktyce finansowej;
– Ochrona danych osobowych w działalności bankowej, rola i odpowiedzialność administratora oraz inspektora ochrony
danych osobowych, w tym zarządzanie ryzykiem naruszeń w przedmiotowym zakresie (stacjonarne);
– Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (stacjonarne/zdalne)
80 PLN
– Europejski Asystent Inwestycyjny EFPA EIA (e-learning);
– Europejski Praktyk Inwestycyjny EFPA EIP (e[1]learning);
– Profesjonalna dystrybucja produktów ubezpieczeniowych (e-learning);
– Profesjonalna sprzedaż i obsługa kredytu hipotecznego dla klienta (e-learning)
31 PLN
– Menedżer ds. Zarządzania Procesami i Jakością;
– Wypełnianie funkcji określanej jako kluczowa w banku spółdzielczym, zgodnie z obowiązującym prawem, regulacjami i metodyką UKNF
117 PLN
– Strategiczne wyzwania w sektorze spółdzielczym – efektywność, bezpieczeństwo i rozwój185 PLN
– Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (e-learning)40 PLN

W sytuacji, gdy na etapie wdrażania Zadania SR dokona aktualizacji rekomendacji, wskazany limit może ulec zmianie i Beneficjent będzie zobowiązany do jego stosowania. W przypadku, gdy koszt osobogodziny usługi rozwojowej przekroczy wskazany limit, przedsiębiorca pokryje pozostałą część z własnych środków.

Pełen opis zasad, na jakich udzielane będzie wsparcie, dostępny jest pod adresem: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/153/Za.-11_Proces-udzielania-wsparcia_obowizuje-od-1.02.2021.pdf