2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, panelem eksperckim 13 maja 2020 r., rozpoczęła pracę nad 2. edycją bilansu branżowego „Bilans Kapitału Ludzkiego w branży finansowej”, BBKL.

Okres, jaki upłynął od ostatniego badania był czasem postępujących ewolucji środowiska pracy w sektorze.  Sytuacja epidemiczna raptownie wprowadziła niespotykany do tej pory co do charakteru i skali stan turbulencji, przyspieszając i potęgując wiele zjawisk. Wiele z nich pozostanie z nami jako nowa „normalność”.

W tej nowej rzeczywistości sektora przyjdzie pracować młodemu pokoleniu pracowników, w tym studentom, którzy wkrótce wybierać będą swoją ścieżkę zawodową.  W tym kontekście inicjowane właśnie badanie nabiera wyjątkowego charakteru i znaczenia.

W badaniu chcemy się skupić na analizie i ocenie m.in.:

  • jakości i potencjale młodych kadr na początku ich drogi zawodowej w organizacji,
  • poziomu zainteresowania studentów podjęciem pracy w sektorze finansowym oraz czynników wpływających na decyzję o poszukiwaniu zatrudnienia w sektorze,
  • postrzegania kluczowych obszarów rozwojowych pracowników w pierwszym okresie ich pracy,
  • postrzegania kultury organizacyjnej i warunków pracy oferowanych przez instytucje finansowe,
  • oferty możliwych nowych działań pracodawców sektora na rzecz przyciągnięcia nowych pracowników do pracy w sektorze.

Badanie jest kontynuacją  zrealizowanego w 2018 r., przez zespół Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego, badania „Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w branży finansowej”, BBKL.

Projekt wykonany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości koncentrował się na potrzebach kompetencyjnych instytucji finansowych wspierających transformację sektora w okresie najbliższych 3-5 lat, w tym transformację cyfrową. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie,  jakich kadr branża  będzie potrzebować w nieodległej  przyszłości, aby sprostać wyzwaniom gospodarki 4.o.

Wspólnie z szeroką reprezentacją sektora zidentyfikowaliśmy trendy transformacyjne sektora oraz wynikające z nich potrzeby kompetencyjne pracowników. Były one także wskazaniem kierunków, w których powinny ewoluować programy uczelni i oferta rynku szkoleniowego, tak by przygotowywać pracowników branży do stających przed nimi wyzwaniami zawodowymi.