Zaproszenie do konsultacji raportu „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje ESG” – badanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Zaproszenie do konsultacji raportu „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje ESG” – badanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse - Okładka

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse przedkłada do szerokich konsultacji rynkowych najnowszy  Raport, który prezentuje aktualne potrzeby kompetencyjne sektora finansowego w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji ESG. Kluczową częścią Raportu jest Mapa Kompetencji Sektorowych wspierających zrównoważone finanse i inwestycje ESG, w podziale na obszary funkcjonalne instytucji finansowych, role zawodowe, potrzebną wiedzę, umiejętności i postawy. Raport wraz z Mapą jest swojego rodzaju przewodnikiem i instrumentarium dla podmiotów rynku finansowego, środowiska akademickiego i szkoleniowego oraz sektora NGO, działających na rzecz rozwoju oferty produktowej ESG, szkolenia kadry pracowników, budowy programów kształcenia oraz szeroko rozumianej edukacji.

Projekt badawczy dotyczył obszaru zrównoważonych finansów i inwestycji ESG (ang. sustainable finance ESG). Obszar ten, czego dowodzą wdrażane regulacje sektorowe, staje się z perspektywy Unii Europejskiej strategicznym narzędziem do kierowania przepływami kapitału w stronę finansowania zrównoważonej działalności gospodarczej. Rynki finansowe pełnią w tym sensie kluczową rolę nie tylko z perspektywy wpływu na rozwój gospodarczy i społeczny w nadchodzących latach, ale także biorąc pod uwagę realizację rosnących wymogów w zakresie zrównoważonego rozwoju przez podmioty z tzw. gospodarki realnej. Wypełnianie standardów ESG staje się coraz szybciej kryterium dostępu do finansowania przez podmioty, stąd ogromnie ważna rola sektora finansowego jako lidera edukacji dla klientów w obszarze zrównoważonych finansów ESG.

Badanie przeprowadzono w kilku etapach, obejmujących analizę dokumentacji (desktop research), wywiady pogłębione IDI z ekspertami sektora finansowego, badanie ankietowe CAWI studentów kierunków finansowych oraz grupę fokusową FGI interesariuszy.

Główne wnioski płynące z badania pokazują, że:

  • Zrównoważone finanse i inwestycje ESG są wyzwaniem dla sektora finansowego – nie tylko ze względu na rosnące wymagania regulacyjne, ale także na konieczność przeprowadzenia transformacji potrzebnej do pełnienia roli lidera zmian.
  • Niezidentyfikowane i niezaspokojone potrzeby kompetencyjne ESG sektora mogą być dużą barierą dla skutecznej transformacji.
  • Szczególnie istotna jest edukacyjna rola sektora finansowego jako lidera. Jest to ważne nie tylko dla podnoszenia świadomości znaczenia finansów ESG wśród uczestników rynku, ale też dla budowy wspólnego poczucia obowiązku.
  • Oferta rozwoju kompetencji w zakresie ESG – zarówno na poziomie studiów jak i szkoleń nie odpowiada rosnącym potrzebom. Konieczna jest intensyfikacja działań i inwestycji w kompetencje ESG, przez rozwój współpracy interesariuszy w ramach proponowanego modelu kompetencji ESG.
  • Organizacje sektora finansowego zainteresowane są standaryzacją i certyfikacją kompetencji w obszarze ESG. Platformą do wypracowania wspólnego, uznawanego standardu może być Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse

Zapraszamy podmioty rynku finansowego, organizacje branżowe, środowisko akademickie oraz sektor NGO do zapoznania się z projektem raportu SRK Finanse i zgłaszania uwag do PIERWSZEJ TEGO TYPU Mapy Sektorowych Kompetencji Sektora Finansowego, wspierających ESG! Na opinie czekamy do końca października, na adres: rada@wib.org.pl.

Link do raportu: Raport końcowy ESG.