22. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

22. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Po raz kolejny w formule zdalnej, 23 marca 2022 r., odbyło się posiedzenie SRK Finanse.

Najważniejsze tematy spotkania:

  • Decyzją Rady Prezydium zostało poszerzone o czwartego Wiceprzewodniczącego – mamy teraz w Prezydium jeszcze silniejszą reprezentację interesariuszy Rady, co pozwoli nam jeszcze sprawniej działać.
  • Do Konkursu Pracodawca Jutra 2021 zostało zgłoszonych 5 projektów z sektora finansowego – w najbliższych dniach Kapituła Sektorowa wyłoni z tego grona najlepszy projekt, któremu Rada przyzna swoje wyróżnienie sektorowe.
  • Niebawem uruchomimy nowy projekt badawczy Rady nt. „Młodzi pracownicy sektora finansowego: jak przyciągnąć, utrzymać i rozwinąć talenty pokolenia Z w sektorze finansowym”.
  • Prezentacja nt. 5. poziomu kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, określanego jako poziom kształcenia specjalistycznego, który znalazł się poza systemem studiów (poziom powyżej matury i równocześnie poniżej tytułu licencjata). Przedstawiona propozycja zmiany dotyczyła przeniesienia tego poziomu do systemu studiów, jako części nauki na poziomie licencjata. W prezentacji wskazano propozycje zmian konkretnych zapisów w ustawie o oświacie, m.in. dot. wymogów formalnych, które muszą spełnić uczelnie  i kandydaci na studia, a także konsekwencje włączenia tego typu kształcenia, nazwanego „studiami krótkiego cyklu”, do systemu kształcenia. Przyjęciem takiego rozwiązania są  zainteresowane uczelnie zawodowe i uczelnie akademickie. Poziom 5 może być dobrym obszarem współpracy pomiędzy uczelniami i pracodawcami i wpisuje się w obszar zainteresowań Rady.
  • Prezentacja nt. skarg i reklamacji w sektorze finansowym, przygotowana przez Komisję Etyki ZBP. Obszar ten w sektorze finansowym jest przedmiotem szczególnej troski kilku instytucji, w tym Rzecznika Finansowego, Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego oraz Arbitra Bankowego ZBP. Analiza danych zebranych przez te organy pokazuje, że z roku na rok zwiększa się liczba reklamacji kierowanych bezpośrednio do Rzecznika Finansowego i równocześnie maleje liczba wniosków do BAK i ZBP. Równocześnie obserwuje się dalszy spadek stosowania pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego – klienci podmiotów rynku finansowego wciąż nie dostrzegają potencjału pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, a część z nich źle go interpretuje. Rekomenduje się  dalsze propagowanie działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przez banki.
  • Na 22 czerwca 2022 r. zapowiedziano doroczną Konferencję SRK Finanse FINSKILLS 2022.