Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Rozwój i doskonalenie umiejętności to wymóg dzisiejszego rynku pracy, odnoszący się nie tylko do osób pozostających bez stałego zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo. Dlatego tak ważna stała się idea kształcenie przez całe życie. Perspektywa uczenia się przez całe życie wytycza kierunki unijnej polityki oświatowej, która obejmuje działania na rzecz:

  • uczenia się w różnych kontekstach (formalnym, pozaformalnym i nieformalnym);
  • uczenia się na wszystkich etapach życia, aż do późnej starości;
  • identyfikacji, oceny i potwierdzania efektów uczenia się.

W Polsce koncepcja kształcenia przez całe życie urzeczywistniana jest w perspektywie długoterminowej w ramach realizacji Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030 (Załącznik do uchwały nr 160/2013 Rady Ministrów z 10 września 2013 r.). Strategia obejmuje wiele działań, które skupiają się na nabywaniu umiejętności, kompetencji i kwalifikacji w różnych kontekstach na wszystkich etapach życia oraz potwierdzaniu efektów tego procesu.

Raport prezentuje dwa rozwiązania wspierające realizację tej idei:

  • indywidualne konta szkoleniowe – mające poprawić dostęp do szkoleń oraz
  • mikropoświadczenia – uwierzytelniające zdobyte przez osoby fizyczne umiejętności i kompetencje.

Zapraszamy do lektury raportu.